محورهاي علمي بیست و سومین همايش ملي و نهمین همایش بين المللي بيمه و توسعه
1

فضای کسب و کار در صنعت بیمه

2

تحلیل ساختار بازارهای بیمه مستقیم و اتکایی (قدرت بازار و...)

3

قیمت منصفانه در بازار بیمه

4

نوآوری و تنوع بخشی به محصولات بیمه ای در بازار بیمه

5

روش ارزیابی خسارت، اعتماد عمومی به صنعت بیمه و رضایت مشتری

6

افشای حقوق و تعهدات متقابل بیمه‌گذار و بیمه‌گر

7

حساسیت بازار بیمه به شوکهای اقتصاد کلان

8

تعامل بازار بیمه با سایر بازارهای مالی

9

ورود بیمه گران خارجي به بازار بیمه

10

رقابت پذیری شرکتهای بیمه داخلی با شرکتهای بیمه خارجی

11

نهاد سازی در بازار بیمه

12

شکست بازار در صنعت بیمه و ضرورت و حدود دخالت نهاد ناظر

13

تقلب و تخلف در بازار بیمه


بازگشت